Executive Committee

Kendriya Pushkarna Bhraman Sabha - Karyakarini

Madan Mohan Sharma
Patron

Bulaki Lal Sharma
Patron

Tej Bhan Chambbi
Patron

Ashwani Kalla
Patron

Surinder Mohan
President

Suresh Vyas
Vice President

Kailash Acharya
Vice President

Lekh Raj Ranga
Vice President

Khagesh Acharya
General Secretary

Chandrakant Sharma
Secretary

Yash Pal Sharma (Ranga)
Spokesperson

Jai Gopal Sharma
Treasurer

Bhuvnesh Sharma
Legal Advisor

Scroll Up